Viện ITD tham dự hội nghị toàn quốc trong xây dựng nông thôn mới

 

 

Ngày 25/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 712/QĐ-TTg ban hành “Đề án thí điểm về hoàn thiện, nhân rộng mô hình BVMT trong xây dựng NTM tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hoá, giai đoạn 2017 – 2020” (Đề án 712). Đề án 712 nhằm mục tiêu hoàn thiện và nhân rộng các mô hình về BVMT theo hướng xã hội hóa, tập trung tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo; trên cơ sở đó, hoàn thiện chính sách về huy động nguồn lực xã hội hóa, cơ chế quản lý và vận hành mô hình sau đầu tư cũng như đề xuất các giải pháp công nghệ phù hợp. Đề án tập trung vào 05 nhóm mô hình về BVMT để giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc tại các xã khó khăn gồm: (1) các mô hình đối với lĩnh vực cấp nước sạch; (2) mô hình xử lý chất thải rắn quy mô liên xã; (3) mô hình thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật; (4) mô hình xử lý chất thải chăn nuôi và (5) mô hình tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp xã.

Hội nghị được tổ chức vào ngày 30/11/2020 tại Trung tâm văn hóa tỉnh Sóc Trăng. Chủ trì hội nghị có:

– Đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

– Đồng chí Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

– Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

– Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng – Chánh văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương

Cùng sự tham gia của các Bộ, ngành và cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị – xã hội (Hội LH Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên) triển khai mô hình tuyên truyền viên bảo vệ môi trường: phối hợp xây dựng sổ tay hướng dẫn, lập kế hoạch thực hiện và tổ chức đánh giá kết quả thực hiện hằng năm, trao đổi và chia sẻ các tài liệu truyền thông giữa các tổ chức, tổ chức các cuộc thi, tổng kết đánh giá định kỳ và chia sẻ các kinh nghiệm, kết qủa thực hiện thường xuyên. 

Đại diện Viện Phát triển Công nghệ ITD đã có bài phát biểu tại Hội nghị, đưa ra các ý kiến đóng góp về quá trình thực hiện đề án và một số kiến nghị xây dựng góp phần nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường Nông thôn mới.

Tin Liên Quan