Thư viện

Văn bản pháp luật về Dược liệu GACP

Văn bản pháp luật về Dược liệu GACP

Văn bản pháp luật về Dược liệu GACP

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỰC HÀNH TỐT NUÔI TRỒNG, THU HÁI DƯỢC LIỆU VÀ CÁC NGUYÊN TẮC, TIÊU CHUẨN KHAI … Đọc thêm » “Văn bản pháp luật về Dược liệu GACP”

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỰC HÀNH TỐT NUÔI TRỒNG, THU HÁI DƯỢC LIỆU VÀ CÁC NGUYÊN TẮC, TIÊU CHUẨN KHAI THÁC DƯỢC LIỆU TỰ NHIÊN Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016; Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...
Đọc Thêm

Xem thêm

Văn bản pháp luật về Nông nghiệp Hữu cơ

Văn bản pháp luật về Nông nghiệp Hữu cơ

Văn bản pháp luật về Nông nghiệp Hữu cơ

NGHỊ ĐỊNH NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn … Đọc thêm » “Văn bản pháp luật về Nông nghiệp Hữu cơ”

NGHỊ ĐỊNH NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng...
Đọc Thêm

Xem thêm

Luật Chính Phủ về môi trường

Luật Chính Phủ về môi trường

Luật Chính Phủ về môi trường

STT Số hiệu Tên Văn bản Ngày hiệu lực Download 1 16/2017/QH14 Luật lâm nghiệp 15/11/2017 Download 2 55/2014/QH13  Luật … Đọc thêm » “Luật Chính Phủ về môi trường”

STT Số hiệu Tên Văn bản Ngày hiệu lực Download1 16/2017/QH14 Luật lâm nghiệp 15/11/2017 Download2 55/2014/QH13  Luật  Bảo vệ môi trường 23/06/2014 Download3 17/2012/QH13 Luật tài nguyên nước 21/06/2012 Download4 20/2008/QH12 Luật đa dạng sinh học 13/11/2008 Download5 06/2007/QH12 Luật hóa chất 21/11/2007 Download6 29/2004/QH11 Luật...
Đọc Thêm

Xem thêm

Nghị định Chính Phủ về môi trường

Nghị định Chính Phủ về môi trường

Nghị định Chính Phủ về môi trường

STT Số hiệu Tên Văn bản Ngày hiệu lực Download 1 08/2022/NĐ-CP 1.Quy định chi tiết về 1 số điều … Đọc thêm » “Nghị định Chính Phủ về môi trường”

STT Số hiệu Tên Văn bản Ngày hiệu lực Download1 08/2022/NĐ-CP 1.Quy định chi tiết về 1 số điều của Luật bảo vệ môi trường 1.1 Phục lục kèm theo Nghị định 10/01/2022   10/01/2022 Download   Download2 40/2019/NĐ-CP Sửa đổi. bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật...
Đọc Thêm

Xem thêm

Thông tư về môi trường

Thông tư về môi trường

Thông tư về môi trường

STT Số hiệu Tên Văn bản Ngày hiệu lực Download 1 02/2022/TT-BTNMT 1.Quy định chi tiết thi hành một số … Đọc thêm » “Thông tư về môi trường”

STT Số hiệu Tên Văn bản Ngày hiệu lực Download1 02/2022/TT-BTNMT 1.Quy định chi tiết thi hành một số điều kiện của Luật Bảo vệ môi trường 1.1. Phục lục thông tư 10/01/2022   10/01/2022 Download   Download2 25/2019/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của...
Đọc Thêm

Xem thêm

Tiêu chuẩn – Quy chuẩn

Tiêu chuẩn – Quy chuẩn

Tiêu chuẩn – Quy chuẩn

Chất thải nguy hại: STT Số hiệu Tên Văn bản Tình trạng Download 1 QCVN 50 : 2013/ BTNMT Quy … Đọc thêm » “Tiêu chuẩn – Quy chuẩn”

Chất thải nguy hại:STT Số hiệu Tên Văn bản Tình trạng Download1 QCVN 50 : 2013/ BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước Còn hiệu lực Download2 QCVN 07 : 2009/ BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại Còn hiệu lực DownloadMôi trường...
Đọc Thêm

Xem thêm