Thông tư về môi trường

STTSố hiệuTên Văn bảnNgày hiệu lựcDownload
102/2022/TT-BTNMT1.Quy định chi tiết thi hành một số điều kiện của Luật Bảo vệ môi trường

1.1. Phục lục thông tư

10/01/2022

 

10/01/2022

Download

 

Download

225/2019/TT-BTNMTQuy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường31/12/2019Download
331/2018/TT-BTNMTThông tư quy định nội dung, biếu mẫu báo cáo tài nguyên nước26/12/2018Download
447/2017/TT-BTNMTThông tư quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước07/11/2017Download
527/2016/TT-BYTQuy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung – giá trị cho phép tại nơi làm việc30/06/2016Download
626/2016/TT-BYTQuy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc30/06/2016Download
724/2016/TT-BYTQuy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc30/06/2016Download
836/2015/TT-BTNMTThông tư về quản lý chất thải nguy hại30/06/2015Download

Tin Liên Quan