Đăng ký thiết kế

Thủ tục đăng ký thiết kế

Thủ tục đăng ký thiết kế

Thủ tục đăng ký thiết kế

  1. Tài liệu tối thiểu – 02 Tờ khai đăng ký thiết kế bố trí, đánh máy theo mẫu số: … Đọc thêm » “Thủ tục đăng ký thiết kế”

 1. Tài liệu tối thiểu – 02 Tờ khai đăng ký thiết kế bố trí, đánh máy theo mẫu số: 02-TKBT Phụ lục A Thông tư 01/2007/TT-BKHCN; – 04 bộ bản vẽ, ảnh chụp thiết kế bố trí; – Thông tin về chức năng, cấu tạo của mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí; – Mẫu mạch tích hợp...
Đọc Thêm

Xem thêm

Đăng ký thiết kế là gì?

Đăng ký thiết kế là gì?

Đăng ký thiết kế là gì?

KHÁI NIỆM 1. Khái niệm: Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau đây gọi là thiết kế … Đọc thêm » “Đăng ký thiết kế là gì?”

KHÁI NIỆM1. Khái niệm: Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau đây gọi là thiết kế bố trí) là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn.             Quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí được xác lập trên cơ sở quyết...
Đọc Thêm

Xem thêm