Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Đánh giá tác động môi trường là gì?

Đánh giá tác động môi trường là gì?

Đánh giá tác động môi trường là gì?

Đánh giá môi trường là là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu … Đọc thêm » “Đánh giá tác động môi trường là gì?”

Đánh giá môi trường là là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó. ĐTM là thủ tục pháp lý bắt buộc phải thực hiện trước khi các dự án được triển khai, xây dựng trong thực tiễn. ĐTM là căn cứ để các...
Đọc Thêm

Xem thêm