TIÊU CHUẨN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH (ISO 14064)

ISO 14064 là một phần của bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO 14000 về quản lý môi trường. Nó cung cấp một khuôn khổ có thể được sử dụng để tính toán và xác minh lượng phát thải khí nhà kính (GHG) cho các chính phủ, công ty và các tổ chức khác muốn định lượng và giảm phát thải khí nhà kính. Nó cũng áp dụng cho các tổ chức tham gia vào các chương trình tự nguyện và hệ thống giao dịch tín chỉ các-bon.

ISO 14064 bao gồm ba phần như sau:

  1. ISO 14064-1 – Đặc điểm kỹ thuật với hướng dẫn ở cấp độ tổ chức để định lượng và báo cáo phát thải và loại bỏ khí nhà kính: ISO 14064-1 là một tiêu chuẩn đưa ra các nguyên tắc và yêu cầu ở cấp độ tổ chức để định lượng và báo cáo về phát thải và loại bỏ GHG. Được ban hành vào năm 2006 và sửa đổi vào năm 2018, tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu đối với việc thiết kế, phát triển, quản lý, báo cáo và xác minh kiểm kê KNK của một tổ chức.
  2. ISO 14064-2 – Đặc điểm kỹ thuật với hướng dẫn ở cấp dự án để định lượng, giám sát và báo cáo về việc giảm phát thải khí nhà kính hoặc tăng cường loại bỏ: ISO 14064-2 là một tiêu chuẩn đưa ra các nguyên tắc, cung cấp hướng dẫn ở cấp dự án để định lượng, giám sát và báo cáo các hoạt động nhằm giảm phát thải hoặc tăng cường loại bỏ khí nhà kính. Ban hành năm 2006, sửa đổi năm 2019, bao gồm các yêu cầu lập kế hoạch dự án KNK, xác định và lựa chọn các nguồn, bể hấp thụ và khu dự trữ KNK (SSR) liên quan đến dự án và kịch bản cơ sở, giám sát, định lượng, lập tài liệu và báo cáo việc thực hiện và quản lý dự án KNK chất lượng dữ liệu.
  3. ISO 14064-3 – Đặc điểm kỹ thuật với hướng dẫn để xác minh và xác nhận các tuyên bố về khí nhà kính: ISO 14064-3 là tiêu chuẩn đưa ra các nguyên tắc và yêu cầu để xác minh và xác nhận các tuyên bố về khí nhà kính. Ban hành năm 2006, sửa đổi năm 2019 và áp dụng cho các tổ chức, dự án và các tuyên bố về GHG của sản phẩm. Đặc biệt, tiêu chuẩn này mô tả quy trình kiểm tra xác nhận hoặc xác nhận giá trị sử dụng, bao gồm lập kế hoạch xác minh hoặc xác nhận giá trị sử dụng, quy trình đánh giá và đánh giá các tuyên bố KNK của tổ chức, dự án và sản phẩm.

Lợi ích của tiêu chuẩn ISO 14064

  • Tăng tính nhất quán, minh bạch và độ tin cậy trong định lượng, giám sát, báo cáo và giảm thiểu khí nhà kính.
  • Xác định và quản lý các trách nhiệm, tài sản và rủi ro liên quan đến KNK.
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán phân bổ hoặc tín dụng khí nhà kính.
  • Xây dựng các cơ chế nội bộ mạnh mẽ để định lượng, quản lý và báo cáo phát thải khí nhà kính.
  • Xây dựng niềm tin với người tiêu dùng và các bên liên quan.
  • Cung cấp khả năng theo dõi hiệu suất và tiến độ giảm thiểu hoặc loại bỏ phát thải khí nhà kính.

Tin Liên Quan