Hội nghị triển khai đề án phát triển Nông nghiệp Hữu cơ giai đoạn 2020 -2030

    Ngày 02 tháng 11 năm 2020. Thực hiện Chương trình làm việc của Lãnh đạo Bộ, Cục Chế biến và Phòng phát triển thị trường Nông sản được giao là đơn vị đầu mối tổ chức HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ GIAI ĐOẠN 2020 -2030. với mục đích thông tin đến các địa phương, hiệp hội ngành hàng, người sản xuất và doanh nghiệp nắm được quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ Nhà nước đặt ra trong phát triển nông nghiệp hữu cơ, qua đó triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án phù hợp với chức năng của đơn vị và điều kiện cụ thể của địa phương. Đồng thời, Hội thảo cũng là dịp để các cơ quan chức năng lắng nghe ý kiến của các đơn vị, cá nhân liên quan về tình hình thực tế và thảo luận, đề xuất các giải pháp phát triển nông nghiệp hữu cơ phù hợp với thực tiễn.

Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Thành phần tham dự : 

Đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Đại diện hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam và các ngành hàng hiệp hội Nông nghiệp, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, người sản xuất, các tổ chức chứng nhận nông nghiệp Hữu cơ……

 

Tin Liên Quan